hembutton

About Me

Skärholmen, Sweden
Några av oss från Skärholmens moskén
Använder Blogger.

fredag 17 oktober 2014

Råd för dem som tänker att åka till Syrien (eller ett annat land i krig)

De som vill åka till Syrien (eller ett annat land i krig) för att hjälpa muslimerna där får tänka igenom det noga och lyssna på råd från de lärda `ulema i vår samfund (ummah)!

Så att inte en spontan tanke som vuxit fram ur en obalanserad själ (nafs) leder till katastrofala följer!

Shaykh Barakat Salahuddins råd:

Han definierade sådana "muslimska Rambo" som shejken kallade de som reste till Syrien, som "en mun till att mäta där nere" eftersom det råder brist på mat i krigszonen. Shejk Salahuddin rekommenderade till alla som vill åka dit att ta extra jobb här i Sverige som t ex att dela tidningar, att vakna kl 4:00 på morgonen och dela ut tidningarna innan det regulära jobbet börjar och att allt arvode som man tjänar på så sätt skickas för mat till Syrien.

.-.

söndag 3 april 2011

Islam & vänstern

Det har sagts att vänstern borde hellre fokusera på klassperspektivet som en ”äkta” vänsterpolitik och inte bry sig (så mycket) om religion, dvs. Islam.

Men här måste det poängteras att klassperspektivet själv inte är tillräkligt att adekvat beskriva den mänskliga situationen. En felbedömning som vi borde ha lärt oss från vår historia dem senaste 100 åren. 

Människan är förvisso mera än en social varelse och har långt vidare behov än enbart dem materiella. Den verkliga intellektualiten består i människans förmåga (i idealfallet) att uppfatta det eviga, gudomliga ljuset. Motsatsen är att begränsa människans existens på enbart positivistiska parametrar, det som är mätbart, och kan förnimmas genom sinnerna.

De som har svårt att anamma en sådant holistiskt perspektiv kan i alla fall observera hur ”vänstern” historiskt växte fram ur religionens (kristendomens) värld, ur kampen mot orättvisor och fattigdomen i samhället, mot dem rikas girighet.

När man sedan undersöker de autentiska religionernas läror (inte minst Islam) upptäcker man, hur viktig det anses där att föra just kampen om rättvisan, mot fattigdomen och förryck, för människans värdighet och självbestämmande. Islam kom (bland annat) för att reformera ett illa fungerande, orättvis, dysfunktionellt samhälle. Det är många funktioner i Islam som griper in i människan och i samhället för att reforma – förbättra – det. Tex tidebön, eller almosaskatten (zakah), som är två av Islams fem pelare, dvs. fundamentala.

Ett solidariskt handlande är mycket viktigt för Islams lära och utövning, det är i högsta grad ett praktiskt förhållningssätt mot medmänniskorna. Men Islam strävar varken efter att eliminera skillnaderna bland människorna, ej heller förespeglar den oss att människorna är “lika”, men den ger oss verktyg att sträva efter att förbättra läget för alla förtryckta eller eftersatta grupper i samhället.

Så säger Gud (må Hans Majestet vara upphöjd!):

{ Varför skulle ni inte kämpa för Guds sak och för de försvarslösa (mustadafin) män, kvinnor och barn, som ropar: "Herre! För oss ut ur detta land av förtryck och sänd oss i Din nåd en beskyddare, ja, sänd oss i Din nåd en hjälpare!"} Sura 4, vers 75
-

lördag 29 januari 2011

Standart-svar till dem som inte gillar Islam

1. Många är de som inte vet vad Islam handlar om, och följer fördomar och gissningar. I Sverige har man en protestantisk förförståelse av Islam. Koranöversättningar är opålitliga tolkningar. Den vanliga föreställningen av Islam motsvarar på inget sätt koranens lära. Islam vill lag och rätt, respekt och förståelse bland människorna, i familjen och i samhället. Detta är Islams anda.

2. Islamofobi är en form av modern rasism. Den som vill skada muslimerna skadar sig själv. Att sprida hat och förakt skadar (även) det svenska samhället, men att ifrågasätta och diskutera med respekt kan vara positiv.

3. Den som bryter mot lagarna i ett land - till exempel i Sverige - måste tillrättavisas; men den som handlar hederlig kommer att belönas.

4. En del muslimer försummar Islams esoteriska (inre) aspekt, vilket leder till islamsk torrhet och puritanism. Förnekas den inre aspekten skapas det en karikatyr av Islam. I det moderna tänkesättet däremot sätter många vantrogna sin lit till allt annat än Gud och Hans mål och får sedan skörda därefter.

5. De flesta regeringssystem i dem muslimska länderna grundar sig varken på Islams principer, ej heller strävar dem att uppfylla dem. Istället är de flesta så kallade "islamiska länderna" sekulära stater som bekämpar islam. Ekonomiska intressen i dessa länder måste stå efter för dem mänskliga rättigheterna och inte minst för Guds rättighet över människorna.

6. Muslimerna hatar inte friheten, det dem hatar är att andra vill bestämma hur dem ska leva. De försvarar sin rätt att vara sig själv, att utöva sin religion så som det föreskrivits och att sträva efter en högre moral.

7. När muslimer attackeras är de tvungna att försvara sig. Alla människor har rätt till självförsvar, som likväl måste vara proportionell.

8. I flera muslimska länder råder krig, terror och förtryck. Några muslimer vill importera sina egna problem och konflikter hit : detta är oaceptabelt. Att döda oskyldiga, civila eller sig själv är otvetydig mot Islams principer. Likaså könsstympning, tvångsäktenskap och uppvigling.

9. I den aktuella sjukliga, moderna världen med sitt moraliska förfall, sin slapphet och sina skandaler har värderingarna rubbats, så att det som är fult inför Gud har blivit fint och det som uppskattas av Gud nedvärderas. Insikten i vad som är sant och rätt håller på att förloras.

10. Islam grundar sig på autentiska källor, förvaltar den eviga och heliga traditionen och kan därför svara på vår tids allmänna villfarelser. Den verkliga källan till konflikt är den att det moderna samhället bygger på girighet och att gynna sig själv (ego dyrkan), medan Islam kallar till ödmjukhet och att dela med sig. Du är bara här för en stund för att tjäna andra och sedan får du gå. Alla lösningar som bygger på nafs (det själviska egot) ökar konflikten.

11. Profet Muhammad ( ) undervisade människorna i allt och förklarade: "Jag har inte kommit förutom att göra er karaktär bättre (eller ädlare)", dvs. han kom för att lära oss alla hur man utvecklar den mänskliga naturen i enlighet hennes Ruh (den odödliga själen) och inte enligt hennes nafs (det själviska egot).

12. Hans exemplariska liv (Guds frid och nåd vare med honom) är hoppets ljus för mänskligheten i alla länder och i alla tider.
.
-

lördag 8 januari 2011

Muslimerna i Sverige fördömer terrordådet i Stockholm 2010

Det är klart att muslimerna i Sverige fördömer helt och hållet ett sådant galet dåd som skedde en lördag i december 2010.

"Det ger en fullständigt felaktig bild av vad islam handlar om. Islam är en civiliserad religion, de här sakerna får det att framstå som om muslimer är barbariska och grymma. Men de här personerna gör saker som uttryckligen förbjuds i vår religion." Imam A H Kielan i DN

Men det är ett uttryck av blind hat, p g av det som förövaren upplevde som förorätter mot muslimer i olika länder. I hotbrevet skrev han bland annat:

"Jag kunde inte sitta och titta på när allt orättvisa sker mot islam 
och profeten Muhammed (på arabiska) fred vare över honom, 
(på svenska) när grisen Vilks gjorde vad han gjorde."

Problemet är att han vill inte känna till hur själva profeten Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) agerade i tider av orättvisa och fitna. För detta finns ingen ursäkt, hon borde ha vetat bättre. Islam är något annat.
Okunskap är muslimernas värsta fiende, värre än vilken annan fiende - förutom Shaytan.

Åt andra sidan anser sig dessa extremister att bara dem är riktiga muslimer,
att vi andra inte är det och att vi begår kufr, för vi lyder lagar som inte är Sharia lagar.
Detta tänkesätt är helt fel. Vi muslimer har ett (implicit) kontrakt med våra gästländer att leva efter gästlandets lagar, 
så länge de inte går emot Islams fundament.

Må Allahs välsignelser och frid vare med Sayyiduna Muhammad, 
hans familj och hans följeslagare!

mhmdgrt1a
Moskpersp1250a1